Derneğimizin Tüzüğü

Dernek Tüzüğümüz
BİRİNCİ BÖLÜM: ADI, AMAÇLARI ve FAALİYET ALANLARI
MADDE 1. Derneğin adı, “Elbirliği Yardımlaşma ve Kültür Derneği” dir.
MADDE 2. Derneğin Genel Merkezi İstanbul İlidir. Adresi: Ihlamurkuyu Mahallesi Alemdağ Caddesi Tepe Üstü Mevkii No: 223 Ümraniye / İSTANBUL

MADDE 3. AMAÇ ve FAALİYETLER
A) Derneğin amaç ve faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.
1. İnsanların her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarına çareler arayan ve çözüm üreten “mükemmeli hedeflemiş” bir sivil inisiyatif/faaliyet oluşturmak.
2. İnsanların hüsran ve yılgınlık içinde bulunduğu, aralarında çatışma ve ayrışmanın had safhaya ulaştığı, huzur ve güvenin yerini karmaşa ve umutsuzluğun aldığı çağımızda, insanoğlunun kişiliğinde saklı bulunan “hayır, yardımlaşma ve iyilik” potansiyelini harekete geçirerek toplumda güzel hasletlerin yaygınlaşmasını ve paylaşılmasını sağlamak.
3. İnsanlar arasındaki uyumsuzluk ve çatışma nedenlerini tespit etmek. Bu konularda çalışmalar yaparak çözümler üretir ve barışa katkıda bulur.
4. Dernek yetkilileri ve üyeleri, faaliyetleri karşılığında hiçbir menfaat beklemeksizin, iyi olmak/iyilik yapmak, hakki ve sabrı tavsiye etmek prensipleri çerçevesinde gönüllülük esası ile çalışır.
5. İnsanların hayata ve geleceğe umutla bakmalarına katkıda bulunmak.
6. Toplumun kültürel, sosyal ve ahlaki kalkınmasında etkin işbirliğini sağlamak. İnsanlar arasında tüm üstün değerlerin anlaşılması ve gelişmesine ve temel insan hak ve hürriyetlerinin özgürce kullanılabilmesine katkıda bulunmak suretiyle insanları dostluk, arkadaşlık, kardeşlik ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek.
7. Mağdur, ihtiyaç sahipleri, yetim, öksüz ve kimsesizlerin; maddi ve manevi haklarını korur. Bunların iaşesi, barınması ve eğitimleri için her türlü faaliyetleri organize eder. Ayni ve nakdi yardım ve iyilikte bulunur. Bu durumda olanlar için aş evi kurar ve işletir, sünnet, nişan, düğün vs. faaliyetlerini organize eder. Desteğini kendi başlarına ayakta kalabilecekleri zamana kadar devam ettirir. Benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla ortak çalışma yapar.
8. Kim tarafından, kime karşı yapılırsa yapılsın her türlü hak ihlali; işkence, hakaret, taciz ve tecavüze karşı mücadele vermek; zalimleri, zulmü teşhis ve teşhir etmek. Zulme ve her türlü haksızlığı engelleyici çalışmalar yapmak.
9. Başta insan olmak üzere; bütün varlıkların tabiatlarının ve doğal çevrenin korunması amacıyla her türlü mücadeleyi vermek. Bu amaçla faaliyet yapan organizasyonlarla ortak çalışmalar yürütmek.
10. Eğitenlerin eğitimine yardımcı olmak, bu konuda gerekli çalışmaları yapmak. Eğitime ve spora yönelik kamp, gezi, panel, konferans, konser, tiyatro vs etkinlikleri düzenlemek.
11. Sesli ve görüntülü CD’ler, kasetler, filmler hazırlamak ve hazırlatmak, eğitim amaçlı yarışmalar tertip etmek .
12. İlgili mevzuat dahilinde; enstitü, kreş, anaokulu, kurs, yurt, pansiyon, müze açmak; tezhip, minyatür, ebru, hat, bilgisayar, lisan, hızlı okuma, güzel yazı yazma, düzgün konuşma (diksiyon), kişisel gelişim, Kur’an ve Hadis öğrenimi ve okuma vb benzeri alanlarda kurslar düzenlemek, faaliyetlerde bulunmak.
13. Müftülüklerden müsaade alarak, camilerde ilmi ders kürsüleri oluşturmak.
14. İyi bir eğitim alamamış ve kültürel gelişimini tamamlayamamış her insanın, lehinde ve aleyhinde gelişen olaylara karşı tek başına gerekli girişimlerde bulunamayacağı kanaatinde olan derneğimiz, insanların “yaygın” eğitim ve öğrenimlerine katkıda bulunmak için, okuma salonları, kütüphaneler, kıraathaneler, bilimsel araştırma, geliştirme ve dokümantasyon merkezleri açar. Her seviyede öğrencilere öğrenim bursu verir, ayni yardım, ve barınma yerleri temin eder, onların iş bulmalarına ve işyeri açmalarına maddi ve manevi destekte bulunur.
15. İlgili mevzuat dahilinde Çocuk Kulüpleri kurarak çocukları çeşitli konularda bilgilendirip boş zamanlarını değerlendirmeleri için yardımcı olur.
16. Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirir, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, tıbbi malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır.
17. Engellilere yardımcı olur ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme desteği yapar.
18. Sağlık alanındaki faaliyetlere katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur.
19. Koruyucu sağlık hizmetleri, hasta nakli hizmetleri yapar.
20. Sahipsiz kimselere ölüm halinde cenaze kaldırma desteğinde bulunur.
21. Yurt içi ve yurt dışında sağlık yardımına yönelik her türlü organizasyon kurar, ortak çalışmalar yürütür ve var olan organizasyonlarla birlikte faaliyetlerde bulunur.
22. Basın ve yayın kuruluşlarında çıkan insanlık ve İslam aleyhtarı her türlü yayını takip ederek arşivler ve bu yazılara ilmi cevaplar gönderir. Bu nedenle kişi ve kuruluşların aleyhinde hukuki açıdan dava açılması gerekiyorsa dava açar.
23. Yazılı, sesli ve görsel medya için her türlü programlar hazırlar. Halka yönelik video, sinevizyon, multivizyon vb. vasıtaları eğitim faaliyetlerinde kullanır.
24. Kanunlar dahilinde Internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.
25. Kitap, gazete, dergi, bülten, broşür, afiş, albüm gibi yazılı ve basili yayımları yayınlamak için basım ve yayım kuruluşları (matbaa) kurar ve yayınlar.
26. Kitap okumak ve okutmak için okuma salonları ve kültür evleri kurar. Mevcutlarını kiralar ve buralardan faydalanmak isteyenlere yardımcı olur.
27. Dünya ülkelerini ve ülkemizi ilgilendiren ilmi, tarihi, dini, kültürel, ekonomik vb. alanlarda araştırma, anket, telif ve broşür hazırlar, bunları üyelerine ve kamu oyuna duyurur.
28. Yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alinmiş insan hakları konusunda, dünyada zulme uğrayan kimseleri tanıtmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla her türlü toplantı, seminer, açıkoturum, sempozyum, konser düzenler ve sesli ve görüntülü yayınlar yapar. Miting ve gösteri yürüyüşleri tertipler. Toplumu bilgilendirir, bu hakların kullanımında bireylere yardımcı olur. İnsan hakları ihlallerini kamuoyuna duyurur ve ihlallere karşı her türlü hukuki mücadeleyi verir.
29. İhtiyaç sahibi kişilerin iş bulmasına ve iş edinmesine ve iş yeri açmasına yardımcı olur.
30. İhtiyaç sahipleri için dikiş, nakış, ebru, hat, bilgisayar, ev ekonomisi, el işi, dokumacılık, lisan ve benzeri konularda iş ve meslek edindirme kursları düzenler. Bu kurslarda üretilen ürünleri pazarlar. Kurslarını bitirenlere katilim ve başarı sertifikası veya belge verir.
31. İhtiyaç sahibi kişilere ve ailelere ihtiyaç duydukları konularda gıda, giyim, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vb. yardımlar yapar, bu konuda benzer çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla yardımlaşır.
32. İnsanlığın geçmiş tarihten günümüze kadar gelmiş olan zengin kültürel değerlerini koruyucu, bu değerlerin yaşanmasını ve yaşatılmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak için gerekli girişimlerde bulunur. Özellikle bu işler için kurulmuş olan kuruluşlarla işbirliği yapar.
33. Toplum huzuruna katkı sağlamak adına, aileler, iş ortakları ve arkadaşlar arasındaki anlaşmazlıkları düzeltmek için girişimlerde bulunur, gerek duyulduğunda hakemlik müessesini işletmeye çalışır.
34. Nerede ve ne sebeple olursa olsun, sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırır. Yardım ve hayır kuruluşlarını yardımlaşmaya çağırır. Bu konuda uygun gördüğü kuruluşlara katkı sağlar ve ortak faaliyetler yürütür.
35. Olacağı önceden bilinen veya tahmin edilen felaket veya savaş tehlikelerine karşı önlem alınmasına yardımcı olmak için, sivil savunma kuruluşları ile işbirliği içerisine girer. Bölgede yaşayanların zarara uğramasını önlemek amacıyla her türlü tedbirin alınmasına yönelik gerekli girişimlerde bulunur veya bulunanlara destek verir.
36. Olağan veya olağanüstü durumlarda felaketzedelerin yerleştirilmesi amacıyla; misafirhaneler, aşevleri ve iskan merkezleri kurar. Gerektiğinde inşa eder, satın alır, kiralar veya bu amaçla kurulan tesislere ortak olur. Uygun gördüğü yardım kuruluşlarıyla yardımlaşır.
37. Dernek, yapacağı yardımları ayni olarak felaket bölgelerine ulaştırmakta güçlükle karşılaşırsa mağdurlara nakdi yardımda bulunur.
38. Çeşitli işyerlerinde, inşaatlarda ve arazide çalışan işçilere yönelik kültür, eğitim, sağlık, vb. alanlarda, hak ve hukuklarını bilme konusunda gereken çalışmaları yapar. Bu konuda konu ile ilgili kuruluşlardan yardım alır.
39. Tüm varlıkların temeli ve hayat kaynağı olan doğal çevrenin bozulmasını önlemek amacıyla, onu günübirlik çıkarlar uğruna gözerdi eden, geleceğimizi tehlikeye atan, her türlü faaliyet ve davranışa karşı üyelerini bilgilendirir ve bilinçlendirir. İnsanin çevresiyle uyumlu, geçmişi ile bağını koparmadan ve umutla geleceğini tasarlayacak düşünce ve eylem birimleri oluşturur.
40. Kanunların ve kamuoyunca toplumun zararına olduğu tespit edilen fikir ve eylemlerde bulunan birey, kurum ve kuruluşlarla meşru şartlarda mücadele eder, mücadele edenlere destek verir.
41. Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırır, tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur.
B) Diğer faaliyetler
I. Dernek, yapacağı faaliyetler için gerekli personeli istihdam eder ve yetiştirir.
II. Faaliyetlerini yürütmek için taşınır ve taşınmaz mal edinir. Gerek duyduğu işletmeleri kurar, kurulu bulunanları satın alır veya ortak olur. Ayrıca sığınaklar, barınma yerleri, misafirhaneler, yurtlar, pansiyonlar ve dinlenme amaçlı tesisler edinir ve işletir.
III. Dernek, malvarlığını geliştirmek amacıyla, “her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır”. Yardımlaşma toplantıları ve kermesler düzenler; ticari, sınai, kültürel ve zirai faaliyetlerde bulunur.
IV. Üyelerin bir araya gelerek kaynaşmalarını, dinlenme ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla, anma geceleri düzenler, lokaller, okuma ve oyun salonları, yüzme havuzları, Internet kefeler, kurslar, mescitler, laboratuarlar, huzurevleri, sağlık ocakları, gençlik ve spor kulüpleri kurar ve işletir, spor müsabakaları düzenler.
V. Gerekli izinler alınmak kaydıyla, amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar arası alanda işbirliğinde bulunur. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantılar ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırır, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir.
VI. Dernek, yardım toplama kanunu ile ana tüzük hükümlerine uygun olarak, bağış ve yardım alır, bağış ve yardımlarda bulunur. Genel Kurul kararı almak kaydıyla, vakıf kurmak veya derneğimizin amaçları doğrultusunda görev yapabilecek kurulmuş ve kurulacak vakıflara bağışta bulunur veya kurucu üye olur.
VII. Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede yoluyla veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır.
VIII. Üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.
IX. Vergi ve mali mevzuat esaslarına uymak şartıyla, faaliyet sonucu elde edilen geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe irad kaydederek, gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletme açar ve çalıştırır.
X. Dernek, amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları da yapar.
İ

KİNCİ BÖLÜM: ÜYE OLMA, GÖREVLER, ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA
MADDE 4. DERNEĞE ÜYE OLMA
Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları taşımak şartıyla, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş, yasal bir engeli bulunmayan herkes derneğe üye olmak için başvurabilir.
Dernek üyeliği, Genel Kurul Üyeliği ve Fahri üyelik olarak ikiye ayrılır.
a) Genel Kurul Üyeliği: Fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, Derneğin gayesini benimseyen, bu gayeyi gerçekleştirmeye yarayacak vasıflara haiz her Türk vatandaşı gerçek kişi derneğe üye olabilir. Ancak hukuken üyelik engeli olanlar derneğe üye olamazlar.
Derneğe üye olmak için, en az iki Genel Kurul Üyesinin tensibi şarttır. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatı en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez.
Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı bölünemez ve devredilemez. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
b) Fahri Üyelik : Dernek gayesini benimsemiş/hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt içinde ve dışında ilim, fikir ve/veya sanat eserleri ile insanlığa hizmetleri olan kişilerden derneğe yardım ve faydalar sağlamış kimselere Yönetim Kurulu’nun kararı ile fahrî üyelik unvanı verilebilir. Fahrî Üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler.
MADDE 5. ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır. Her üye, üyeliği süresince dernek faaliyetlerini izleme, gerektiğinde bu faaliyetlere katılma, her halde kendi doğal çevresinde derneğin amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmakla görevlidir.

MADDE 6. ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ÜYE OLAMAYACAKLAR
I. Üyelikten Çıkma: Her üye yazı ile bildirmek sureti ile dernek üyeliğinden çıkabilir. İstifa eden üye, birikmiş aidat borcunu ödemekle mükelleftir.
II. Üyelikten Çıkarılma:
Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir:
a) Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve Ana Tüzük hükümleri ile Dernek Yönetmeliklerine aykırı davranmak,
b) Yazılı uyarıya rağmen aidat borcunu ödemeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile,
c) Üst üste iki Olağan Genel Kurul toplantısına katılmamak,
ç) Hakkında, üyelikten süresiz çıkarılma cezası verilmek,
d) Dernek amacına aykırı söz ve davranışlarda bulunmak, Dernek çalışmalarını ağır biçimde aksatmak veya engellemek, toplum nezdinde “yüz kızartıcı” tavır ve davranışlar içinde olmak yada bu yönde ün kazanmış olmak,
e) Her üye, ayrılma isteğini yazılı olarak Dernek Merkezine veya bağlı bulunduğu şubeye bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.
f) Dernekler Kanununa göre derneklere üye olabilme şartlarının kaybedilmesi veya dernek tüzüğüne göre üyelikten çıkarılma sebeplerinin ortaya çıkması durumunda üyenin bağlı bulunduğu yönetim kurulu, kendi görüşünü de ekleyerek durumu Genel Kurula iletir. Genel Kurul, üyenin yazılı ve sözlü savunmasını aldıktan sonra kararını verir. Genel Kurulun kararı kesindir.
g) Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanma, dernek içi barışı ihlal etme, derneğe karşı hasmane tavır alma, dernek amacını saptırma veya yozlaştırma, derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunma gibi hakkında üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerden biri sabit olan üye ise; Yönetim Kurulu’nun kararı ile; dernek üyeliğinden çıkarılır.
h) Ölen üye dışında, ayrılan yada çıkarılan üyenin aidatları, yararlanma payları veya borçları ödenmediği taktirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
III. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi
a) Üyenin ölümü veya gaipliği,
b) Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması,
c) Derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca.
IV. Üye Olamayacaklar
a) Derneklere üye olmaları yasaklananlar,
b) Dernek aidat ve yararlanma paylarını ödememe dışındaki nedenlerle dernek
üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar
c) Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanununun 16. maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayan kişiler derneğe üye olamazlar.

MADDE 7. ÜYELİK İŞLEMLERİ
I. Üyelik İşlemleri:
Üyelik koşullarını içeren adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:
a) Adayın Üyelik Formu’nu doldurup imzalaması ve ekleri ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunması,
b) Üyelik Formu’nun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da reddedildiğine ilişkin cevabın verilmesi, üyeliğe kabulü bildiren yazının tebliğini müteakip 15 (Onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesinin istenmesi,
c) Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra, ”Dernek Üye Defteri ” ne kimliğinin işlenmesi ve ” Üye Kimlik Belgesi ”nin verilmesi. Üyelik isteğinin reddine ilişkin Dernek Yönetim Kurulu kararı kesin olup bu konuda hiçbir yere itiraz edilemez.
MADDE 8. ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve ÜYELİK AİDATI
Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar; Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir sorumluluk, faaliyet ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir.
Giriş ücreti 10.-YTL (on YTL) ve yıllık üyelik aidatı 60.-YTL ( altmış YTL )’dir. Üyelik giriş ücreti ve aidatı Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DERNEK ORGANLARI: MERKEZ GENEL KURULU, MERKEZ YÖNETİM KURULU, MERKEZ DENETLEME KURULU
MADDE 9. MERKEZ GENEL KURULU VE TEŞKİLİ
Merkez Genel Kurulu, merkez genel kurul asli üyeleri ile şubelerin başkan ve başkan yardımcısından teşekkül eder.
Fahri üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilir, teklif ve temennilerde bulunabilir, ancak oy hakları olmadığı gibi, Yönetim ve Denetleme Kuruluna seçilemezler.

MADDE 10. MERKEZ GENEL KURUL TOPLANTILARI
Merkez Genel Kurulu toplantıları, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlüdür.
A) Olağan Toplantılar Olağan toplantılar üç yılda bir mayıs ayı içersinde dernek merkezinin bulunduğu İstanbul’da yapılır.
B) Olağanüstü Toplantılar: Derneğin olağanüstü toplantıları:
a) Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile,
b) Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
c) Merkez Genel Kurul Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılır.
Genel Kurul, toplantıya en geç bir ay içinde Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu’nun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallî Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
C) Çağrı Usulü
Merkez Yönetim kurulu, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurul toplantısı, üyelere, günü, saati, yeri ve gündemini içeren mektupla, şubelere de bir yazı ile bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az olamaz.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı bir önceki ilânın yapıldığı şekilde üyelere duyurulur.
İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı, ikinci fıkra esaslarına göre, mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
D) Yeter Sayı
Merkez Genel kurulunun toplantı yeter sayısı, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan merkez üyeleri ile şube temsilcilerinin teşkil ettiği sayının yarıdan bir fazlasıdır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz. Kararlar, her iki toplantıda da bulunanların çoğunluğu ile verilir.
E) Gündem
Merkez Kurulunca hazırlanır. Merkez Denetleme Kurulunun gündeme konulmasını istediği maddeler de gündeme dâhil edilir.
Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin, en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul gündemdeki sırayı değiştirebilir.
F) Üyelerin Hakları ve Oy Kullanma
Her üye bir oy ve eşit hakka sahiptir. Organların seçimlerinde en çok oy alanlar, sıra ile aslî ve yedek üyelik sıfatını kazanırlar.
G) Genel Kurul Toplantısı Yapılış Usulü
Genel Kurul Toplantısı, ilânda belirtilen ve mahallin en büyük mülkî amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imza ederek toplantı yerine girerler. Listedeki imzaların ve şube temsilcileri yetki belgelerinin tetkikinden, 10 -d maddesinde belirtilen sayının sağlandığının anlaşılması üzerine durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının tehirini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki kâtipten oluşan kongre divanı seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Kâtipler toplantı zaptını tanzim eder, başkan ile birlikte imza ederler. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.
H) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar Genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
a) Dernek organlarının seçimi,
b) Gerek görüldüğünde derneğin tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesaplarının ibra edilmesi,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ile gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ve dernek çalışmalarını düzenleyecek yönetmelik hazırlama hususunda Yönetim Kuruluna genel veya özel yetki verilmesi,
f) Derneğin uluslar arası faaliyetlere ve federasyonlara katılması veya ayrılması,
g) İcabında Derneğin feshedilmesi
h) Mevzuatta ve tüzükte Genel Kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
i) Gerek görülen yerlerde şube açma yetkisinin Yönetim Kurulu’na verilmesi.

MADDE 11. MERKEZ YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ, ORGANİZASYONU ve FAALİYETLERİ
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca üç (3) sene müddetle vazife görmek üzere, Dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen 7 asli, 7 yedek üyeden teşekkül eder.
Merkez Yönetim Kurulu, seçimden sonra ilk toplantıda Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Muhasip ve Genel Sekreteri seçer. Çalışma usulünü tespit eder. Görev süresi bir sonraki seçimin yapıldığı genel kurula kadardır. Genel Başkan derneği temsil eder ve yönetim kurulu toplantılarını yönetir. Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda onu temsilen Genel Başkan Yardımcısı bulunur.
Merkez Yönetim Kurulu, aksine karar vermedikçe, en az ayda bir toplantı yapar. Görülecek lüzum üzerine re’sen veya üyelerden üçünün yahut Denetleme Kurulunun yazılı istekleri halinde başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.
Toplantıda müzakere ve karar nisabı, yarının bir fazlasıdır. Seçimlerde eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Mazeretsiz üst üste üç toplantıya gelmeyen üye, Yönetim Kurulu Kararı ile müstafi sayılabilir.
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinin her biri, mahalli sulh hukuk hakimliğine başvurarak Genel Kurul toplantısı yaptırılmasını isteyebilir.
Genel Başkan üst üste iki dönemden fazla başkanlık görevine getirilemez.

MADDE 12. MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ
Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak,
b) Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
c) Kabul edilen faaliyet programı ile bütçe icaplarını ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,
d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Genel Merkez bütçesinden bütçe planlamaları doğrultusunda, şubelere gerekli aktarmaları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.
e) Merkez bütçesinde maddeler arasında nakil yapmak,
f) Merkezdeki yönetici ve çalışanları işe almak ve işten çıkarmak,
g) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve bu şube kurucularına yetki vermek, şubeleri denetlemek, gerektiğinde kapatmak, Şube Yönetim Kurullarını ıskat ve yerlerine geçici Yönetim Kurulu tayin etmek,
h) Şubelerin faaliyet programlarını ve bütçelerini aynen veya değiştirerek tasdik veya kat-î hesaplarını kabul veya reddetmek. Ret halinde zararı sorumlularına tazmin ettirmek. (Şube Genel Kurullarının hakları mahfuzdur),
i) Mer’î mevzuat, tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım – satımı, her türlü tasarruf ve iltizami muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat hususlarında karar vermek,
j) Derneğin mülkiyet veya zilliyetinde bulunan gayri menkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve hakların tamamı veya bir kısmı ile vakıf kurmak veya uygun göreceği vakıflara devretmek,
k) Dernek leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatte bulunmak,
l) Dernek gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için komisyonlar kurmak,
m) Gerektiğinde şube genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak,
n) Tüzükte belirtilen ve gerekli gördüğü sair hususlarda gerek görüldüğünde ilgili kişi veya kurumlardan mütalâa istemek,
o) Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik ve prosedürler hazırlamak,
p) Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
q) Çeşitli konuları danışmak için danışmanlar edinmek ve onları ücretli çalıştırmak.
r) Dernek adına bildiri, beyanname neşri ve benzeri yayınlar yapılmasına karar vermek. Yönetim Kurulunca karar verilmeden dernek adına bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz. Yayınlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde bunların yayınlanması kararına katılan Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır.

MADDE 13. MERKEZ DENETLEME KURULU TEŞKİLİ ve GÖREVLERİ
Merkez Denetleme Kurulu,(3) üç sene müddetle, Merkez Genel Kurulu adına derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere, dernek üyeleri arasından seçilen üç aslî ve üç yedek üyeden müteşekkildir.
Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır. Müddeti dolan denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Muamele ve hesapların mevzuat, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunu incelemek,
b) Para, kıymetli evrak, vesaire değerlerin, demirbaş eşya ile menkul ve gayri menkullerin durumlarını gözden geçirmek, belirsiz zamanlarda kasayı kontrol etmek,
c) Merkez Yönetim kuruluna en az bir yılı geçmeyen aralıklarla müşahede, tetkik ve teftiş neticeleri ile birlikte mütâlaalarını ihtiva eden raporlar vermek,
d) Merkez Genel Kuruluna, Merkez yönetim Kuruluna verdiği faaliyet ve hesap raporu ile bütçe tasarısı ile kat’ î hesaplar hakkındaki mütalâalarını ihtiva eden yıllık raporlar vermek,
e) Gerek duyulduğunda Merkez Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.
Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, müşahede ve mütalâalarını beyan edebilirler, ancak oya katılamazlar.
Merkez Denetleme Kurulunun yetkileri bütün teşkilâta şâmildir. Kontrollerde tahkik ve ıslahı gerektiren haller görüldüğü takdirde durum, Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.

MADDE 14. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Organlara seçilen aslî ve yedek üyelerin adı, soyadı, baba adı, doğum yer ve tarihleri, mesleği ve ikametgâhları Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden 30 gün içinde; Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir.
Derneğin feshi halinde ise keyfiyet 30 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ŞUBE ve ŞUBE ORGANLARI, İRTİBAT BÜROLARI
MADDE 15. ŞUBE KURULUŞU, ÇALIŞMA ALANI İRTİBAT BÜROLARI ve AMACI
Genel Kurulun kararı ile uygun görülen yerlerde şubeler açılabilir:
Bu maksatla, Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından, şubenin açılacağı yerin en büyük mülkî amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda şube kurucularının adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı ve tabiiyetleri ile şube merkezi adresi bildirilir ve yazıya dernek tüzüğünün iki örneği ile yetki belgesi eklenmesi gereklidir. İlk Organlar, kurucular tarafından teşkil olunur. Şubelerin yetki ve sorumlulukları ile faaliyet alanları ve çalışma şartları ‘’Yönetim Kurulu’’ tarafından tanzim edilecek bir ‘’Yönetmelikle’’ düzenlenir.
Şubenin çalışma alanı, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Şubenin amacı, derneğin tüzüğünde belirtilen amaçtır.
Genel Merkez Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyulan yerlerde kanunda belirtilen sınırlamalara uymak şartıyla temsilcilik, irtibat büroları ve tüzük amacına uygun tesisler açabilir.

MADDE 16. ŞUBENİN ORGANLARI
a) Şube Genel Kurulu : Şubeye kayıtlı asli üyelerden Genel Kurula katılma hakkını haiz olanlardan müteşekkildir. Şube Genel Kurulu Derneğin tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket eder.
Şube genel kurulunun Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce bitirilmiş olması gereklidir. Şube Genel Kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler:
Geçen çalışma dönemi Şube Yönetim Kurulu çalışma raporu, Şube denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp gerekirse onaylamak ve Şube Yönetim Kurulunu ibra etmek, gelecek çalışma dönemi Şube Yönetim kurulu çalışma programını, bütçe yönetmeliğini ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, Şube Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.
b) Şube Yönetim Kurulu : Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen 5 aslî ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip seçer. Şube yönetim kurulu, şubenin icra organıdır.
Yönetim Kurulu aslî üyeliklerine, en az üç (3) yılda bir seçim yapılır.
c) Çalışma usul ve esasları: görev bölümü, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında dernek tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder”.
Şube, Genel Merkez Genel Kurulunda Şube Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile temsil edilir. Yönetim Kurullarının temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, derneği bağlayıcı muamele yapılamaz.
Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sârî taahhütler, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merkez Yönetim Kurulundan yetki alınması mecburidir.
Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun, mevzuata, dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı düşmeyen talimat ve emirlerine uymaları zorunludur.
Bütçe tasarıları, Merkez Genel kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir ve Merkez Yönetim kurulunca tasvip veya tâdil edilen hâli ile Genel Kurula sunulur. Dernekler Kanununa, Dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur.
Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri, ve sair evrakı Dernek Genel Merkezine zimmetle devir ve teslim edilir. Genel Merkezin her türlü malûmat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek Genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel kurul raporlarını yedi gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar.
Her ay Dernek Genel Merkezine talep, teklif, mali ve idari çalışma raporunu üç ayda bir, kaydı yapılan ve ayrılan üyelerin kimliklerini dernek merkezine yazılı olarak sunar. Şube Yönetim Kurulu uygulamalarının Dernek merkezi ile uyumlu yürümesi için Merkez Yönetim Kurulu ile gerekli ve yeterli iş birliği ve temasta bulunur. Şube personelini tayin eder ve gereğinde görevden alır.
d) Şube Denetleme Kurulu: Şube Genel Kurulunca seçilen üç aslî ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri, kendi başkanlarını seçer, çalışma usul ve esasları yönünden Dernek tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.
e) Şubenin Dernek Genel Merkezi İle İlişkileri: Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda Genel Merkez Yönetim Kurulunun denetimine tabidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun yasalara, dernek Ana Tüzük ve şube Yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını isteyebilir. Anılan Şube Kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şube yönetim kurulunu feshedebilir. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM: MALÎ HÜKÜMLER
MADDE 17. DERNEĞİN GELİRLERİ
a) Üye aidatı,
b) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek çekiliş, kermesler, temsil, konser, spor yarışmaları, konferanslar, takvim, ajanda, kimlik belgesi, temsil gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
d) Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar,
e) Bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,
f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
g) Her türlü nakdi ve ayni yardımlardan ibarettir.
MADDE 18. GELİR ve GİDERLERDE USÜL
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi, Maliye Bakanlığınca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı talepten itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, Dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülkî amirliğine onaylatarak, bağış ve aidat kabul edebilir. Mahallin en büyük Mülkî Amirliği, bu alındı belgelerini liste halinde bir tutanağa bağlayarak onaylar.
Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri, Yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük Mülkî Amirliği’ne tescil ettirilir.
Tahsil olunan paralar, Yönetim kurulunun tespit edeceği banka veya finans kuruluşlarından birinde veya birkaçında derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır.
Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır.
Derneğin muhasebe sistemi esasen basit muhasebe sistemidir. Ancak muhasebenin gelir gider defteri ile yürütülmesinin mümkün görünmemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.
MADDE 19. HARCAMALAR ve BORÇ YÜKLEYEN İŞLER
Harcamalar genel kurulca onaylanan bütçe programı dahilinde yapılır.
Yönetim Kurulu kararları olmadan hiçbir taahhüt ve harcama yapılamaz. Ancak Yönetim Kurulu özellikleri gereği bazı işlerin görülmesi için üyelerden bir veya bir kaçına yahut teşkil edeceği bir komisyona harcama yetkisi verebilir. Bu hallerde, belgelere istinaden yapılan masraflar, Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.
Derneğe borç yükleyen tüm işlemler ile 100-500.- YTL (Yüz ile beşyüz YTL) arasındaki harcamalarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter’den biri ile birlikte Muhasibin imzalarının bulunması zorunludur. Yüz milyon lirayı aşmayan harcamalar, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter veya Muhasibin tek imzasıyla yapılabilir. 500.-YTL ( beşyüz YTL) üzerinde tüm ödemelerde başkan ve iki yöneticinin onayı gereklidir. Bu harcama limitlerini Yönetim Kurulu oy birliği ile değiştirebilir.
Olağanüstü durumlarda dernek amaçları doğrultusunda harcama yapma zorunluluğu doğduğu takdirde, bütçedeki ödeneklere bağlı kalınmaksızın harcama yapmaya ve bütçe de değişiklik yapmaya Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak bu durum toplanacak ilk Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulur.
Dernek tüzüğünde belirtilen faaliyetlerde kullanılmak kaydı ile Yönetim Kurulu oy çokluğu ile Derneği borçlandırabilir
MADDE 20. DEFTER ve KAYITLAR
Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:
a) Üye kayıt defteri: Bu defter üyenin adı, soyadı ile Derneğe girdiği ve çıktığı veya çıkarıldığı tarih, ikametgâhı ve varsa iş adresi ve taahhüt ettiği yıllık aidat miktarı yazılır.
b) Karar defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır; altları, başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
c) İşletme Hesabı Defteri; Kayda geçirilmesi icap eden muamelelerin tarih sırası ile ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir. Sayfaları müteselsil sıra numaralı olur.
d) Envanter defteri; İşe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur. Sayfaları müteselsil sıra numaralı olur.
e) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bu deftere bütçe, kesin hesap ve bilançolar işlenir.
ALTINCI BÖLÜM: İÇ DENETİM
MADDE 21. DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Derneğin iç denetimi, gayenin tahakkuku için; dernek organları, komisyon ve görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, koordineli çalışmasının sağlanması, çalışma planı ve bütçe ile tatbikata konulan programın en iyi şekilde gerçekleşmesi ve dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerin harcanmasında tatbik edilecek kaidelerin konulması ve gerekli görülen diğer konuların halli için iç işleyiş, teftiş ve muhasebe yönetmeliği ile gerektiğinde çıkarılacak başka iç yönetmelikler ve talimatlar yayınlamak suretiyle sağlanır.
YEDİNCİ BÖLÜM: DERNEK AMBLEMİ KULLANILIŞI
MADDE 22. DERNEK AMBLEMİ KULLANILIŞI
Dernek amblemi, yönetim kurulunun izni olmadan, rozet ve bayrak şeklinde ve diğer şekillerde satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.
SEKİZİNCİ BÖLÜM: TESİSLERDEN YARARLANMA KONUMLARI
MADDE 23. TESİSLERDEN YARARLANMA KONUMLARI
Üyeler Derneğin tüm tesislerinden, özel yönetmeliklerinde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.
Üyeler dışındaki kişilerin yararlanma konumları aşağıda gösterilmiştir:
a) Aile Konumu: Üye eşi ile 25 yaşından küçük çocukları ve ölen üyenin eşi, yapılacak başvuru üzerine ve Yönetim Kurulu kararı ile aile konumuna alınırlar.
b) Konuk Konumu: Üyelerin birlikte oldukları misafirleri lokal ve tesislerden yararlanabilirler.
Yararlanma konumlarına giren kişiler, tesislerin yönetmeliklerinde gösterilen yararlanma paylarını ödemek ve üyelerin sorumluluklarına ilişkin hükümlere aynen uymak zorundadırlar.
c)Diğer Konumlar :Üye olmayanlar Merkez veya Şube Yönetim Kurullarının kararı ile tesislerden yararlanırlar. 12 Yaşını bitiren çocukların tesislerden yararlanmaları ve çalışmalara katılmaları veli ya da vasilerinin yazılı izinlerine bağlıdır.
DOKUZUNCU BÖLÜM: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 24. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Yönetim kurulunun veya üyelerin 1/10’un (onda birinin) yazılı isteği ile, genel kurula katılan üyelerin 2/3 kabul oyu ile değiştirilir.
ONUNCU BÖLÜM: DERNEĞİN FESHİ
MADDE 25. DERNEĞİN FESHİ
a) Derneğin Feshi: Derneğin feshine Dernek Genel Kurulu karar verir. İlk toplantıda, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin bulunması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler, sayıları ne olursa olsun fesih konusunu görüşebilir. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
b) Fesih Sonunda Malların Tasfiyesi: Derneğin feshine karar veren genel kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar. Alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren genel kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine karar verir.
ONBİRİNCİ BÖLÜM: KURUCULAR VE GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
MADDE 26. KURUCULAR
Elbirliği Yardımlaşma ve Kültür Derneği aşağıda adı ve soyadı yazılı tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler tarafından kurulmuştur.
1. Ahmet EMRE
2. Ali Oktay TEKİN
3. Cengiz MORGÜL
4. Çetin SEVEN
5. Erol CEYLAN
6. Halit BAL
7. İlhan TÜRKOĞLU
8. Kamil Recep KIRLI
9. Ünal ÖZYILDIRIM
10. Yılmaz Murat EMRE
MADDE 27. DERNEĞİN GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Derneğin geçici Yönetim Kurulu Kurucular arasındaki aynı zamanda kurucu üye olan aşağıdaki isimlerden oluşur.
Başkan : Kamil Recep KIRLI
Başkan Yardımcısı : Çetin SEVEN
Sekreter : Erol CEYLAN
Muhasip : İlhan TÜRKOĞLU
MADDE 28. HÜKÜM EKSİKLİĞİ
On bir bölüm ve yirmi sekiz maddeden müteşekkil bu tüzükte hüküm eksikliği bulunan durumlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir