Burs Yönetmeliğini lütfen okuyunuz

ELBİRDER

ELBİRLİĞİ YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

Burs Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

Amaç:

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; yetim ve muhtaç ilköğretim, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2 – Bu Yönetmelik; Derneğimiz tarafından belirlenecek öğrencilere hangi koşullarla burs verileceği ile bunların kesilmesi ve gereği durumunda tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak:

Madde 3 – Bu Yönetmelik, Dernek tüzüğünün 3.Bölümün A.Fıkrası 7.Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Dernek: Elbirliği Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ni,

Yönetim Kurulu: Elbirliği Yardımlaşma ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu’nu,

Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

Burs Tahsis Kontenjanı: Her yıl burs verilecek öğrenci sayısını,

Burs Tahsis Listesi: burs verilmesi uygun görülen öğrenci listesini,

Öğretim Yılı: 1 Ekim tarihi ile müteakip yılın 30 Mayıs tarihine kadar olan süreyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM – Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları

Madde 5 – Dernek bütçesi dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarını ve ödeme zamanını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

a)   Yönetim Kurulu, burs verilecek öğrenci sayısı ile burs verilecek yıllık Burs Tahsis Kontenjanını bilirler.

b)   Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık taban ve tavan burs miktarı bur siyer öğrencilere; Ekim ayında başlayarak Mayıs ayın da sona erer.

c)   Burs Tahsis Listesi, Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Burs Verilebilecek Öğrenciler

Madde 6:

        a)  Ön lisans

        b)  Lisans

       c)   İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapılanlar (İntibak programı hariç)

        d)  İlköğretim

        e)   Lise

 f)   Üniversite

g)   Yüksek Lisans (ek dil hazırlık sınıfı dâhil)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Burs Tahsis İşlemleri, Burs Başvurusu:

Madde 7 – Burs almak isteyen öğrenciler, yönetim kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre başvuruda bulunurlar.

Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği:

Madde 8 – Öğrencinin Derneğe başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Derneğe yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.

Belge İsteme:

Madde 9 – Derneğe burs almak için başvuruda bulunan Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde Derneğe vermekle yükümlüdür.

Belge İncelemesi:

Madde 10 – Öğrencilerden alınan belgeler yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre incelenerek uygun bulunanlar işleme konulur.

Dernekçe Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi:

Madde 11 – Dernekçe burs verilecek öğrenciler, Yönetim Kurulunca belirlenen kıstaslara göre değerlendirilir.


Burs Dosyası Açılması:

Madde 12 – Burs almaya hak kazanan her öğrenci takibi için bir dosya açılır.

Belge ve Durum Araştırması:

Madde 13 – Dernek gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge ve durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda, öğrencinin belgelerinde ve durumunda hakikate aykırı bir husus tespit edildiğinde bursu kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM – Burs Verilmesi ve Süresi ile Başarı Durumu

Burs Verilmesi ve Süresi:

Madde 14 – Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir.

Başarı Durumunun Bildirilmesi:

Madde 15 – Dernekten burs alan öğrenciler, bir dahaki sene burs almaya devam ede bilmeleri için sınıfını geçmiş olmaları gerekmektedir… Olumsuz bir sebepten dolayı sınıfta kalmaları durumunda başvuruları yeniden değerlendirmeye alınır… Aksi takdirde bursları kesilir…

Öğretim kurumunu Değiştirme Halinde Burs Verilmesi ve Süresi:

Madde 16 – Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam edilir… Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Dikey Geçiş Halinde Burs Verilmesi:

Madde 17 – Dernekten burs alan öğrencilerden öğrenimine ara vermemek kaydıyla dikey geçiş intibakı yapılanların burslarının ödenmesine devam edilir.

Zamanında Ödenemeyen Burslar:

Madde 18 – Öğrenciye; Derneğin işlemlerinden dolayı süresi içerisinde ödenemeyen burs, geriye dönük ödenir.

ALTINCI BÖLÜM – Bursun Kesilme Durumları

Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi:

Madde 19  –  Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir.

Öğretim kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi:

Madde 20 – Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir… Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, izin aldığı ya da kaydını dondurduğu tarihten itibaren kesilir… Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde bursun ödenmesine devam edilir.

Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Bursun Kesilmesi:

Madde 21 – Çeşitli sebeplerle en az bir yarıyıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir… Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması halinde bursların ödenmesine devam edilir.

Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi:

Madde 22 – Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir.

Kesin Hükümle Mahkûm Olma Halinde Bursun Kesilmesi:

Madde 23 – Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir… Bir daha burs verilmez.

Öğretim Kurumlarından Disiplin Cezası Alma Sebebiyle Bursun Kesilmesi:

Madde 24 – Üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silah,  patlayıcı madde, bıçak vb. her tür kesici, delici,  yakıcı, boğucu, ezici,  parçalayıcı,  eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere,  özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulundurma ve/veya yasaya aykırı madde kullanan ve/veya başka sebeplerle öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilerin bursları kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM – Bursun Tahsili

Madde 25 – Bu Yönetmeliğin 13. ve 24. maddeleri uyarınca tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir… Yalan beyanla burs aldığı tespit edilen öğrenciler ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulur… Ödenen bursların geri ödenmesi talep edilir.

       SEKİZİNCİ BÖLÜM – Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller:

Madde 26 – Bu Yönetmelikle ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında yönetim kurulu yetkilidir.

Yürürlük:
Madde 27 – Bu Yönetmelik 01.09.2011 tarihinden geçerli olmak üzere karar defterine yazımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini; Yönetim Kurulu Muhasip ve yönetim kurulunca kendisine görev verilmiş olan dernek görevlisiyle birlikte yürütürler.

 
* Bu Yönetmelik 28 Maddeden ibarettir.